Profesní životopis

Absolvované delší semináře v rámci oboru mé psychoterapeutické praxe

2023 - Koordinace konferenčního týmu pro realizaci konference Dítě 3. 

2023 - Založení a vedení psychosomatického kruhu, setkávání odborníků v Hradci Králové v úzké odborné skupině v tématice dětské psychosomatiky

2023 - Psychosomatická klinika LItraps Liberec, kurz: Práce s časovou osou, PhDr. Ludmila Chválová Trapková, MUDr. Vladislav Chvála

2021 - 2023 postgraduální vzdělávání Základy psychosomatické péče v rámci institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (neukončeno atestací, jen absolvováno ze zájmu o obor, nejsem však lékař:)

2021 - Dítě v NRP versus dítě v biologické rodině - Mgr. Eliška Kotrbatá

2021 - Výcvik v párové terapii a párovém poradenství - Samuel Schürer - Mansio Brno

2020 - seminář: V čem je výchova přijatého dítěte jiná, 

2020 - v odborné supervizi pod vedením Mgr. Aleny Vávrové, INDEPT Praha

2020 - odborný seminář: Péče o dítě v rozvodové situaci, Mgr. Jana Lesák Krištofová

2020 - Dítě ve škole, Mgr. Jaroslav Novotný

2020 -  Co kluci potřebují od mámy, od táty, od své komunity, do života a co s tím ve škole - Mgr. Jaroslav Novotný.

2020 - Odborný seminář: Transsexualita u dětí, MUDr. Petra Sejbalová, Mgr. Adriana Rieglová, INDEPT Praha

2020 - Cesta hrdiny - 4 denní seminář, kde se skrze imaginace setkáváte se svými archetypy: motiv hrdiny, setkání s králem/královnou (vztah k autoritám), motiv moudrosti, setkání se svou temnou stránkou, překonávání překážek, poslání mé cesty (smysl mého života, jeho současné fáze), pod vedením Mariana Chrasty a Aleny Vávrové. 

2019 - akreditovaný vzdělávací program - Komunikace s klientem manipulátorem -  Mgr. Ing. Soňa Plháková, Roz-běh-mysli.

2019 - odborný kurz v oblasti výchovy a péče o dítě na téma: "Sourozenecká rivalita" - lektroři: MUDr. Julie Hadašová, MUDr. Lubomír Hadaš.

2019 - odborný seminář k léčbě a terapii deprese a sebepoškozování u dětí

2018 - konference Dětský Mozek - neurověda a souvislosti poruchy attachmentu u dětí, lektorky: PhDr. Petra Winnette, PhD a  Nim Tottenham, PhD

2018 - seminář k teorii a praxi attachmentu, pod MPSV, Pardubice

2008 - dodnes - pracuji pod kontinuální týmovou, skupinovou a individuální supervizí.

Mými supervizory jsou nebo byli například: MUDr. Julie Hadašová, Hradec Králové, Mgr. František Kocourek, Chrudim, PhDr. Jiří Drahota, Hradec Králové, Prof. PhDr.Stanislav Kratochvíl,CSc a PhDr. Dana Dobiášová.

2017 - Odborný kurz: Komunikace s rodiči v Adlerovském psychoterapuetickém systému, Mansio, Brno

2017 - Problémové dítě v mateřské škole aneb jak porozumět chování dětí v mateřské škole - Mansio, Brno

2016 - Práce s rodinou v Adlerovském duchu, Mansio, Brno

2016 - Spolu a jinak v mateřské škole - Mansio, Brno

2015 - Teorie a Praxe Shiatsu, East West Center of Cleveland, Robert N. Carr, Jr.

2015 - akreditovaný kurz - Vedení rozhovoru s rodiči v Adlerovském duchu - Mansio, Brno

2014 - odborný kurz v oblasti výchovy a péče o dítě na téma "Zvládání stresových situací

v rodinném životě", Salinger, o. s., Hradec Králové

2014 - odborný kurz v oblasti výchovy a péče o dítě na téma "Děti a sexualita", Salinger, o.

s., Hradec Králové

2014 - odborný kurz v oblasti výchovy a péče o dítě na téma "Attachment a jeho poruchy",

Salinger, o. s., Hradec Králové

2014 - odborný kurz v oblasti výchovy a péče o dítě na téma "Sourozenecké vztahy",

Salinger, o. s., Hradec Králové

2014 - odborný kurz v oblasti výchovy a péče o dítě na téma "Šikana", Salinger, o. s.,

Hradec Králové

2012 - 2013 - Vzdělávací program - Učitel střední školy, Univerzita Hradec Králové -

zvýšení kvalifikace na učitele střední školy, doplnění k diplomu

2011 Osvědčení - program: Vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ v problematice udržitelného

rozvoje, EURION, o. s., Brno

2010 Osvědčení - základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky,

VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická v Hradci Králové

2010 Intenzivní kurz pro tlumočníky v komunitním tlumočení, ČKTZJ o.s., Praha

2009 - osvědčení za semináře a kurzy v oblasti tlumočení českého znakového jazyka

2008 - 2012 - Skupinová supervize - navazující na psychoterapeutický výcvik, Psyché,

PhDr. Jitka Lakomá, CSc.

2007 - 2009 - Mgr. studium oboru Speciálně pedagogická andragogika (etopedie,

psychopedie), Universita Palackého v Olomouci

2007 rekvalifikační kurz Osobní asistence, ZŠ a MŠ Prointepo s.r.o., Hradec Králové

2004 - 2008 - PVT - čtyřletý výcvik v integrativní skupinové psychoterapii, akreditace MŠMT ČR (č. 27519 / 98 - 26 / 1-105) PSÝCHÉ - PhDr. Jitka Lakomá, CSc., 550 výcvikových hodin

2004 - 2007 - Bc. studium oboru Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, Universita

Palackého v Olomouci

2004 Sociálně psychologický výcvik II., IPIPAP Olomouc, PhDr. Jitka Lakomá, CSc.

2004 Sociálně psychologický výcvik I., IPIPAP Olomouc, PhDr. Jitka Lakomá, CSc.

2003 - 2004 Výcvikový blok, průvodcovského programu KMOTR, Rozvoj sociální

komunikace a vnitřních zdrojů, Magistrát města Ostravy, Odbor sociálních věcí a

zdravotnictví

2002 - 2005 - DiS. Studium sociální práce na VOŠ sociální v Ostravě

2002 - Rekvalifikační kurz "Základy podnikání a práva", Praha agentura AZ smart

1999 - Odborný výcvik a odborný seminář pro výkon primární prevence proti patologicko -

psychologickým jevům ve společnosti PPP Bruntál

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

Psychoterapeut pro skupinu maminek na jednotce JIP a oddělení pro předčasně narozené děti ve FNHK pod organizací Dobrotety 2015 - 2017

Zkušenost s tématy: vážných nemocí, traumatizujících situací v rodině, sourozenecké ztráty, umírání. Spolupráce v rámci této činnosti s duchovní Husitské církve Františkou Pospíšilovou. 

Vedoucí projektu "Příběh pro školku" 2015 - 2019

V rámci úvazku pro školské poradenské pracoviště Mozaika v Hradci Králové.

Jde o preventivní vstupy do mateřských škol s cílem pomoci rozvíjet dětké emoce, nadstavbou je metodická podpora pedagogům MŠ a rodičům dětí. 

Přímý nadřízený: Mgr. Alena Dostálová

Vedoucí terapeutické skupiny v rámci střediska Mozaika - 2013 - 2019

- Práce v otevřené skupině dětských a mladistvých klientů s převažující problematikou šikany, zneužívání, obtížná rodinná situace, ADHD aj. Klienti z královéhradeckého kraje,

- práce vedoucího terapeutické skupiny spolu s Mgr. Vratislavem Holečkem v rámci této skupiny, příprava a realizace aktivit v rámci terapeutické činnosti, zápisy z jednotlivých skupin.

Kolega terapeut: Mgr. Vratislav Holeček (holecekvratislav@seznam.cz)

Přímá nadřízená: Mgr. Alena Dostálová (spphk@seznam.cz)

Poradce a konzultant v oblasti osobního rozvoje, komunikace a náročných životních situací 
Soukromá praxe - Individuální práce s klienty v rámci jejich osobních krizí, růstu, a jiných životních událostí s potřebou sdílení, řešení, rady a podpory.

V rámci úvazku v Mozaice HK - terapie a poradenství v oblasti vzdělávacích a výchovných potíží.

Tlumočník speciálně pedagogického centra Duháček - 2009 - 2013

- Tlumočení odborných psychologických vyšetření, konzultací s rodiči, terapií dětí, žáků a studentů,

- spolupráce na metodice a postupech spolupráce s tlumočníkem českého znakového jazyka. https://www.neslhk.com/spc.php

Lektor odborných seminářů a kurzů, také supervizor v rámci České komory tlumočníků znakového jazyka - 2013 - dodnes

- lektorování odborných seminářů na témata související s problematikou tlumočení českého znakového jazyka a témata související se supervizí a odborným překladem u psychologa a v terapii (www.cktzj.com)

Tlumočnice českého znakového jazyka a konzultant v otázkách tlumočení při tvorbě standardů tlumočení (UHK) - 2011 - 2018- Tlumočení v rámci střediska Augustin, středisko podpory pro studenty se specifickými požadavky na Univerzitě v Hradci Králové (od r 2011),

- tlumočení výuky, konzultací, imatrikulací, přijímacího řízení, pohovorů, zkoušek, státních zkoušek v rámci oboru sociálních, speciálně pedagogických, fyziky a matematiky, a obor bohemistiky a českého jazyka,

- tlumočení konferencí na odborná témata: speciálně pedagogická témata, logopedická, psychologická, surdopedická, tyflopedická, aj.,

- vedení týmu tlumočníků v rámci realizace projektu: Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na Univerzitě Hradec Králové pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0004. Realizace projektu (2012 - 2015).

- Konzultace a tvorba tlumočnického standardu střediska www.uhk.cz, bývalý přímý nadřízený: Mgr. Lucie Slezáková Misařová, nyní: Mgr. Petra Dvořáková

Tlumočnice českého znakového jazyka (škola) - 2006 - 2016

- Zaměstnavatel SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova 549, Hradec Králové (www.neslhk.com),

- tlumočení v rámci výuky odborných předmětů oborů kuchař, truhlář, pedagog, grafik a předmětů na základní škole,

- tlumočení odborných psychologických, sociálních a policejních šetření v rámci spolupráce s uvedenou školou,

- tlumočení individuální i kontinuální skupinové terapie žáků a studentů,

- vedení a koordinace týmu tlumočníků od roku 2008 do roku 2013. www.neslhk.com, prímý nadřízený Mgr. Jaroslava Nováková

 

Tlumočnice českého znakového jazyka (Komora) - 2006 dodnes

- Komunitní tlumočení v rámci celé České republiky (úřady sociální, policie, pracovní,...

lékař, soud, a jiná komunitní jednání, kulturní akce) (od 2006),

- Spolupráce na připomínkování legislativních kroků Komory tlumočníků (od 2006),

- Lektorská činnost (od 2014),

- Supervizorka tlumočníků Komory (od 2014).

www.cktzj.com

Tlumočnice českého znakového jazyka (ASNEP) - 2007 - 2019

- Registrovaný tlumočník první kategorie,

- komunitní tlumočení v rámci celé České republiky (úřady sociální, policie, pracovní,...

lékař, soud, a jiná komunitní jednání, kulturní akce) (od 2006),

- Spolupráce na připomínkování legislativních kroků Komory tlumočníků (od 2006).

www.asnep.cz

Tlumočnice českého znakového jazyka (Brno MU - Teiresiás) - 2005 - 2008

- Tlumočení v rámci střediska Teiresiás, středisko podpory pro studenty se specifickými

požadavky na Univerzitě v Brně,

- tlumočení výuky, konzultací, imatrikulací, přijímacího řízení, pohovorů, zkoušek,

státních zkoušek aj. to vše v rámci oborů: sociálních, speciálně pedagogických, fyziky

a matematiky, obor bohemistiky a českého jazyka, práva, psychologie, pedagogiky,

umění.

www.teiresias.muni.cz/

Tlumočnice českého znakového jazyka (UP Olomouc) - 2005 - 2008

- Tlumočení v rámci střediska podpory pro studenty se specifickými požadavky na

Univerzitě Palackého v Olomouci,

- tlumočení výuky, konzultací, pohovorů, v rámci oborů: aplikovaná tělesná výchova.

www.upol.cz, přímá nadřízená: Mgr. Svatava Panská

 

Odborné praxe:

2003 - 80 hodin - Centrum pro mentálně postižené Sagapo, Uhlířská 2, Bruntá

2003 - 60 hodin - odd. Sociálně právní ochrana dětí a mládeže, Městský úřad, náměstí Míru

1, Rýmařov

2003 - 60 hodin - odd. Kurátor pro mládež , sociální prevence - prevence patologických

jevů, Městský úřad, náměstí Míru 1, Rýmařov

2003 - 2005 vedoucí na integrovaném letním dětském táboře

2005 - 2007 vedoucí na integrovaném letním dětském táboře pro osoby se sluchovým

postižením a jejich příbuzné

Dobrovolnická činnost:

2015 - 2017 - Pořádání ženských setkání - forma besední a terapeutická.

2015 - 2017 -  Dobrovolník v rámci organizace Dobrotet - setkávání s maminkami předčasně narozených dětí a dětí umístěných na JRP FN HK - v rámci činnosti terapeuta skupiny.

2013 - 2014 - Dobrovolně vykonávaná činnost terapeuta v rámci terapeutické skupiny pro děti v spp Mozaika, HK pod vedením Mgr. Vratislava Holečka. 

2004 - 2006 Dobrovolník v rámci pořádání akcí pro neslyšící a jejich rodiny v Ostravě, pod vedením Mgr. Pavlíny Zárubové.

Dobrovolník preventista v oblasti primární prevence 
v rámci projektu Kmotr - 2004 - 2006
- Práce preventivy na základních školách pod odbornou supervizí,

- projekt KMOTR organizovalo centrum včasné intervence.

Magistrát města Ostravy, Mgr. Jan Šumbera (jsumbera@mmo.cz, tel:596116505

Ko - terapeut v rámci otevřené skupiny - 2003 - 2005
- Práce ko-teraputa v rámci skupiny žen v Denním stacionáři Domě duševního zdraví

v Ostravě - Porubě,

- zodpovědnost za záznamy ze skupin.

MUDr. Alexandra Beránková, tel: 596 912 009

Aktivista primární prevence - 2002 - 2003
- Přímá práce s dětmi na základních a speciálních školách regionu Bruntálsko,

- práce externisty v rámci projektu "Dlouhodobá primární prevence závislostí a sociálně

patologických jevů v okrese Bruntál".

Mgr. Miroslav Piňos, PPP Krnovská 9, Bruntál, 0646 717 737

Lektor výcviku aktivistů PP SPJ - 2000 - 2002
- Příprava aktivistů primární prevence na Bruntálsku.

Mgr. Miroslav Piňos, PPP Krnovská 9, Bruntál, 0646 717 737